Regulamin wynajmu samochodów

REGULAMIN WYNAJMU SAMOCHODÓW

 1. Najemcą może być osobą fizyczną lub prawną.
 2. Szczegółowe dane Najemcy oraz dane osób uprawnionych do kierowania samochodem zostały wyszczególnione w Umowie Najmu.
 3. Osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba która ukończyła 25 lat, posiada ważny dowód osobisty (obcokrajowiec- ważny paszport) oraz prawo jazdy ważne od co najmniej 3 lat, honorowane na terytorium RP. Wypożyczający ma prawo dla potrzeb umowy-najmu wymagać  do wglądu i spisania danych z dokumentu tożsamości oraz prawa jazdy Najemcy.

WYNAJEM I UŻYTKOWANIE POJAZDU

 • Wypożyczający po dopełnieniu formalności (podpisanie umowy, płatność itp.) przekazuje Najemcy do użytkowania pojazd na czas określony Umową Najmu.
 • Przez cały okres najmu pojazd pozostaje własnością Wypożyczającego i na jego żądanie, bez konieczności podawania przyczyny, musi zostać niezwłocznie zwrócony.
 • W dacie wydania pojazdu sporządzony zostanie protokół zdawczo – odbiorczy, który określa stan techniczny pojazdu (uszkodzenia, stan paliwa, przebieg, itp.) przed jego wypożyczeniem. Protokół dla swej ważności powinien zostać podpisany przez  obie strony. W przypadku nie podpisania przez Najemcę uważa się, że  stan techniczny pojazdu jest zgodny  z opisanym przez Wypożyczającego, co Najemca akceptuje.

Najemca zobowiązany jest do korzystania z pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji pojazdu, a w szczególności do:

 1. posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym
 2. zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad)
 3. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzanie i ewentualnie uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, oleju silnikowego oraz innych płynów eksploatacyjnych,
 4. kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek,
 5. tankowania paliwem zgodnym ze specyfikacją oraz na autoryzowanych stacjach,

      f)   przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,

      g)  zapoznania się z umową i warunkami ubezpieczenia OC, AC, NW.

 • Wypożyczony pojazd nie może być podnajmowany oraz użyczany osobom trzecim bez pisemnej zgody Wypożyczającego. Strony zgodnie postanawiają, że niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 39 , w przypadku powstania szkody w pojeździe lub jego utraty podczas korzystania z pojazdu przez osobę nieuprawnioną.
 • Wypożyczający ma prawo domagania się zapłaty przez Najemcę odszkodowania w pełnej wysokości.
 • Pojazd nie może uczestniczyć w: zawodach sportowych rajdach i być wykorzystywany do nauki jazdy.
 •  Bez pisemnej zgody Wypożyczającego pojazd nie może opuścić terytorium Polski.
 • O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ  na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
 • W czasie trwania umowy Najmu pojazdu Najemcy zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw i przeróbek bez zgody Wynajmującego.
 • O zaistniałej awarii pojazdu należy bezzwłocznie powiadomić Wypożyczającego i jeżeli ma ona wpływ  na bezpieczeństwo lub może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu należy z niego nie korzystać.
 • Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania umowy odpowiada wyłącznie Najemca oraz osoby uprawnione przez niego do kierowania pojazdem.
 1. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych najemcy oraz Użytkowników wskazanych przez Najemcę  organom administracyjnym, w szczególności Policji, Straży miejskiej, Inspekcji Transportu drogowego.
 1. Zabrania się palenia tytoniu w pojeździe.
 1. Zabrania się przewożenia samochodem jakichkolwiek zwierząt bez specjalnego transportera.
 2. Zabrania się holowania innych pojazdów.
 3. W przypadku gdy Wypożyczający udostępnia wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu ( fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów  oraz wyposażenia dodatkowego.
 4. Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.

PŁATNOŚĆ

 • Płatność za wynajem pojazdu dokonywana jest na podstawie paragonu lub faktury VAT  na warunkach określonych w Umowie Najmu.
 • Płatność może być dokonywana w następujących formach: gotówką, kartą płatniczą lub kredytową, przelewem na konto bankowe- wynajem przyczepy / lawety, kartą płatniczą lub kredytową – wynajem samochodu.
 • Przy podpisywaniu umowy Wypożyczający zastrzega sobie prawo do pobrania od Najemcy kaucji w wysokości 500zł płatne gotówką.

ZWROT POJAZDU

 • Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w określonym terminie, w identycznym stanie technicznym, jak w chwili wypożyczenia , wysprzątanego i czystego, chyba, że Strony w umowie postanowiły inaczej.
 • Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z nie mniejszą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu, Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wypożyczającego zostanie doliczona opłata  o której mowa w pkt 39 a).
 • W przypadku gdy Najemca odda pojazd przed terminem określonym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wypożyczenia nie będzie możliwy.
 • W dacie zwrotu pojazdu sporządzony zostanie protokół  odbiorczy , który określi stan techniczny pojazdu po zakończeniu najmu .Protokół dla swej ważności  powinien zostać podpisany przez obie Strony umowy najmu. W przypadku nie podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny pojazdu jest zgodny  z opisanym przez Wypożyczającego.
 • Jeżeli z różnych względów nie jest możliwe sporządzenie protokołu odbiorczego w momencie zwrotu pojazdu (np. pojazd jest brudny lub oddawany jest w miejscu nie oświetlonym) Wypożyczający sporządzi protokół samodzielnie tak szybko jak to będzie możliwe(np. po umyciu pojazdu) i , w takim przypadku uważa się , że stan techniczny pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wypożyczającego.

USZKODZENIA LUB UTRATA POJAZDU

 • Jeżeli pojazd zostanie zwrócony z nowymi uszkodzeniami (powstałymi podczas wynajmu), Wypożyczający obciąży Najemcę kwotą   równoważną kosztom potrzebnym do naprawy uszkodzonego pojazdu, a także kosztami przestoju pojazdu (stawka dobowa pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy pojazdu).
 • Postanowienia w pkt. 29 nie ma zastosowania, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku kolizji drogowej spowodowanej przez osoby trzecie. W takim przypadku  Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego skontaktowania się z Wypożyczającym, wezwania Policji na miejsce zdarzenia oraz uzyskania danych sprawcy/ sporządzenie protokołu.. Żeby zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za zdarzenie Policja musi potwierdzić winę sprawcy.
 • W przypadku kolizji drogowej Najemca ma obowiązek zabezpieczyć pojazd i uniemożliwić dalsze jego uszkadzanie.
 • Najemca musi niezwłocznie poinformować Wypożyczającego o kolizji, wypadku. kradzieży, powiadomić Policję-uzyskać protokół.
 • W przypadku kradzieży lub utraty pojazdu Najemca musi niezwłocznie, poinformować o tym fakcie Wypożyczającego oraz zwrócić kluczyki i dokumenty od pojazdu.
 • W przypadku  utraty / kradzieży  pojazdu  Najemca zostanie  obciążony kwotą odpowiadającą jego wartości rynkowej.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód wynikłych na skutek prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków, a także środków farmakologicznych lub psychoaktywnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie pojazdu.
 • Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność za wszystkie wykroczenia i przestępstwa popełnione w czasie najmu pojazdu.
 • Wypożyczający zastrzega sobie prawo  dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty.
 • Najemca został poinformowany, że zakres odpowiedzialności z tytułu polisy Auto Casco(wybranych pojazdów) nie obejmuje szkód wykonanych przez Najemce.
 • Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych oraz kar umownych za:

a) zwrot pojazdu z mniejszą ilością paliwa niż w momencie wydania- opłata zgodnie z poniesionymi kosztami powiększona o opłatę za usługę do tankowania- 50zł,

b)zwrot nie umytego pojazdu z zewnątrz- 50zł (w przypadku umów zawartych na dłużej niż dobę)

c)zwrot nie wyczyszczonego pojazdu wewnątrz- 150zł,(wymagane pranie tapicerki),

d)opłata za udostępnianie danych organom administracyjnym (np. Policji, Straży Miejskiej) -100zł,

e)utrata kluczyków- równowartość dorobienia oryginalnego kluczyka w ASO,+opłata manipulacyjna 50zł,

f)utrata dowodu rejestracyjnego- 500zł,

g) brak lub uszkodzenie pilota do alarmu lub centralnego zamka – równowartość dorobienia oryginalnego kluczyka w ASO + opłata manipulacyjna 50zł,

h)utrata tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie – 300zł,

i) nie stosowanie się do zakazu palenia tytoniu w pojeździe – 400zł

j)udostępnianie pojazdu osobom nieupoważnionym w umowie najmu -1500zł,

k)opuszczenie samochodem terytorium Polski bez pisemnej zgody  Wypożyczającego – 500zł za każdy dzień przebywania za granicą + 1500zł,

l)niezwrócenie pojazdu w wyznaczonym terminie – 500zł za każdy dzień zwłoki,

m)celowe lub wynikające z rażącego niedbalstwa uszkodzenie wypożyczonego pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu + 2500zł,

n)przywłaszczenie lub zamiana części i elementów wyposażenia pojazdu – pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu +2500zł

o)używanie pojazdu nie zgodnie z jego przeznaczeniem (np. rażące łamanie przepisów ruchu drogowego, nadmierna eksploatacja pojazdu, przeciążanie silnika i wszystkie inne czynności prowadzące do szybszego zużycia się jakichkolwiek elementów pojazdu), pokrycie kosztów wg cennika autoryzowanego serwisu +1000zł

p)zatrzymanie przez organy państwowe dowodu rejestracyjnego pojazdu, z winy Najemcy lub Użytkownika – 400 PLN.

 • Zapłata kar umownych, o których mowa w pkt. 39 nie wyłącza prawa domagania się zapłaty odszkodowania w zakresie przewyższającym wysokość kar umownych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad ogólnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawarcie umowy najmu bezgotówkowego nie oznacza zrzeczenia się przez Wypożyczającego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu pojazdu.
 • Wszystkie kwoty zawarte w niniejszym regulaminie są kwotami netto do których zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Wypożyczającego.
 • Oświadczam , że zapoznałem/am się z powyższym Regulaminem Wynajmu Samochodu oraz, że jest on dla mnie zrozumiały i w pełni go akceptuję.
 • Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a , że podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Najmu pojazdu przez wynajmującego, a dane osobowe będą przetwarzane w w/w celu.
 • Wyrażam nieodwołalną zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom i organom podwładnym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg  publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 marca 1985roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr14, poz. 60) oraz grzywien wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 20 maja1971 roku- Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) oraz  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003r. W sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023).

Wersja do pobrania, rozszerzenie .pdf